La version française suit.

Reglement van de wedstrijd 'Wedstrijd: AG Roller Bike Parade'

Artikel 1: Organisator

AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE0404.494.849, organiseert de wedstrijd ‘AG Roller Bike Parade' van 24 juli 2019 om 7.00 uur tot en met 31 juli 2019 om 23.59 uur.

Aan het einde van deze periode maken de deelnemers aan deze wedstrijd kans op de volgende prijzen:

Deelname aan de wedstrijd is gratis en houdt de aanvaarding van dit reglement in.

De organisator behoudt zich het recht voor om dit reglement op eender welk moment te wijzigen en de actie wegens overmacht op te schorten of te annuleren. In de mate van het mogelijke worden de deelnemers op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen van het reglement, opschorting of annulering van de wedstrijd. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op een schadevergoeding.

Artikel 2: Deelnemers

De wedstrijd richt zich uitsluitend tot natuurlijke personen met woonplaats in België, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en juridisch bekwaam zijn.

Medewerkers van AG Insurance en hun gezinsleden mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd.

In het kader van deze wedstrijd verstaan we onder 'gezin' alle personen die op hetzelfde adres wonen.

AG Insurance behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die de voorwaarden van dit reglement niet naleven, het systeem misbruiken of manipuleren, of bedrog of fraude plegen.

De deelnemers moeten op elk moment in staat zijn om hun identiteit en leeftijd te bewijzen.

Aan winnaars die niet aan deze voorwaarden voldoen, wordt de toekenning van de prijs geweigerd.

Artikel 3: Wijze van deelname

Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder enige verplichting.

Deelnemen is uitsluitend mogelijk via de website, op het volgende adres: https://www.aginsurance.be/Retail/nl/mobiliteit/fiets/Paginas/win-uitrusting-ag-roller-bike-parade.aspx

Geen enkel antwoord, ook al is het juist, dat met de post of een ander communicatiemiddel werd verstuurd, komt in aanmerking voor de toekenning van de prijzen.

Om aan de wedstrijd deel te nemen, volg je deze stappen:

  1. Klik op de knop 'Deelnemen'.
  2. Geef een correct antwoord op de 2 meerkeuzevragen door het gekozen antwoord te selecteren.
  3. Beantwoord de schiftingsvraag door het daartoe voorziene vrije veld in te vullen.
  4. Schrijf je volledig en correct in door je persoonsgegevens in te vullen (naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer).

De deelnames aan de wedstrijd moeten op de server van de website https://www.aginsurance.be/Retail/nl/mobiliteit/fiets/Paginas/win-uitrusting-ag-roller-bike-parade.aspx  geregistreerd zijn tussen 24 juli 2019 om 7.00 uur en 31 juli 2019 om 23.59 uur incl.

De datum en het uur van ontvangst van de deelnames door AG Insurance, zoals geregistreerd door de server van deze pagina, hebben bewijskracht.

De deelname wordt pas gevalideerd zodra AG Insurance alle persoonsgegevens van de deelnemer, de antwoorden op de meerkeuzevragen en het antwoord op de schiftingsvraag heeft ontvangen.

Enkel de leesbare, correct en volledig ingevulde antwoorden die via deze webpagina onder de hiervoor genoemde voorwaarden werden ontvangen, worden in aanmerking genomen bij het bepalen van de winnaars.

Alle kosten voor deelname aan de wedstrijd (telefoon, internetverbinding, ...) zijn volledig ten laste van de deelnemer, die ze in geen geval van de organisator kan terugvorderen.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen met de website en/of het mailsysteem, en evenmin voor een eventuele incompatibiliteit tussen de voor de wedstrijd gebruikte technologie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

De deelname met behulp van een ander programma dan de pagina https://www.aginsurance.be/Retail/nl/mobiliteit/fiets/Paginas/win-uitrusting-ag-roller-bike-parade.aspx evenals elke wijziging/aanpassing van deze laatste door de deelnemer is verboden en leidt tot uitsluiting, en eventueel tot gerechtelijke vervolging wegens inbreuk op de auteursrechten.

AG Insurance kan de deelname van een of meerdere deelnemers aanhouden of annuleren als ze zich verdacht gedragen. Dit 'verdachte gedrag' kan zijn (niet-limitatieve opsomming): het opzetten van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende informaticasystemen op basis van eenzelfde identificatie/geregistreerd profiel, een buitengewoon winritme, een poging om toegang te krijgen tot de servers van de organisator, de verveelvoudiging van accounts, ...

Als een van de bepalingen van dit reglement niet zou worden nageleefd of in geval van een poging tot fraude of valsspelen, wordt de prijs die krachtens dit reglement zou worden toegekend, opnieuw in het spel gebracht. De winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op enige winst van welk type en welke aard dan ook. De organisator behoudt zich ook het recht voor om deelnemers uit te sluiten die gefraudeerd hebben of geprobeerd hebben het reglement te omzeilen.

Artikel 4: Aantal deelnames

Elke deelnemer (natuurlijke persoon) mag één keer aan de wedstrijd deelnemen.

De deelname is strikt op naam. De deelnemer mag in geen geval onder verschillende pseudoniemen of voor rekening van andere deelnemers spelen. Bij meervoudige deelname, onder meer door gebruik te maken van verschillende e-mailadressen of dankzij het gebruik van verschillende identiteiten of elk ander middel om zich meermaals te registreren, worden alle deelnameformulieren geweigerd en als ongeldig beschouwd.

Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd worden als misbruik beschouwd en leiden automatisch tot de uitsluiting ervan.

Artikel 5: Winnaar

Na afloop van de wedstrijd zijn er 23 winnaars die als volgt worden bepaald:

De winnaars zijn diegenen die de twee meerkeuzevragen correct hebben beantwoord en van wie het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst in de buurt kwam van het reële aantal deelnames aan de wedstrijd.

Als verschillende deelnemers ex aequo eindigen, wordt degene die correct en het snelst heeft geantwoord, als winnaar beschouwd (de datum en het uur van ontvangst van de deelnames door AG Insurance, zoals geregistreerd door de informaticasystemen, hebben bewijskracht).

Een deelnemer kan slechts één keer winnen en er wordt slechts één prijs toegekend per gezin. In het kader van deze wedstrijd, verstaan we onder 'gezin', alle personen die op hetzelfde adres wonen.

De beslissing van de organisator betreffende de bepaling van de winnaar is onherroepelijk en definitief.

Artikel 6: Prijs

Deze wedstrijd maakt het mogelijk om de volgende prijzen te winnen:

De prijzen die in het kader van deze wedstrijd worden toegekend, kunnen niet worden omgeruild of omgezet in geld.

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via het e-mailadres dat ze in het kader van hun deelname aan de wedstrijd hebben meegedeeld, en dit vóór 14 augustus 2019 (23.59 uur). Als het gebruikte e-mailadres fout zou blijken te zijn en/of als de winnaar niet zou reageren, verliest hij het recht op zijn prijs, zonder enige mogelijkheid tot verhaal. In dit geval is er geen winnaar voor deze prijs.

Mocht de organisator twijfels hebben over de identiteit van de winnaar, dan behoudt hij zich het recht voor om het bewijs (de e-mail) op te vragen waarmee de winnaar op de hoogte werd gebracht van het feit dat hij gewonnen had.

De winnaars ontvangen de praktische modaliteiten voor het ontvangen van de prijs via e-mail.

De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade van welke aard ook als gevolg van de deelname aan deze wedstrijd en de toekenning van de prijzen.

Aangezien de bepaling van de winnaars uitsluitend gebeurt op basis van een informaticaprocedure, zijn de deelnemers er zich van bewust en aanvaarden zij dat de organisator niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een panne van de netwerken, verlies, vertraging of technische storingen veroorzaakt door het internet of door de technische dienstverleners die optreden bij de overdracht van de formulieren en de hosting van de website.

Artikel 7: Toegankelijkheid van het reglement

De informatie en het wedstrijdreglement zijn uitsluitend beschikbaar op de webpagina https://www.aginsurance.be/Retail/nl/mobiliteit/fiets/Paginas/win-uitrusting-ag-roller-bike-parade.aspx

Artikel 8: Klachten

Elke klacht over deze wedstrijd moet schriftelijk en ten laatste binnen de 7 werkdagen na de afsluiting van de wedstrijd naar het volgende adres worden gestuurd, met de post of via e-mail:

AG Insurance

Dienst Klachtenbeheer

Emile Jacqmainlaan 53

1000 Brussel

customercomplaints@aginsurance.be

 

Elke klacht die buiten deze termijn werd verstuurd, wordt niet in aanmerking genomen.

 

AG Insurance besteedt de grootste zorg aan de organisatie van deze wedstrijd en aan het beheer van de bijhorende website. Toch kan het gebeuren dat de gereproduceerde of verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele onnauwkeurigheden, fouten in de spelling of andere gelijkaardige fouten op de website van AG Insurance of ander (promotioneel) materiaal openbaar gemaakt door AG Insurance, van welke aard ook, kunnen niet tegen AG Insurance gebruikt worden, noch aanleiding geven tot eender welke verplichting voor AG Insurance.

De bovenvermelde uitsluitingen van aansprakelijkheid van AG Insurance zijn eveneens geldig voor het personeel dat handelt voor AG Insurance en voor derden die tussenkomen.

Artikel 9: Persoonsgegevens

Door deel te nemen aan de wedstrijd, gaan de deelnemers ermee akkoord dat hun persoonsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer) verwerkt worden door AG Insurance nv, RPR Brussel 0404.494.849, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, verantwoordelijke voor de verwerking, overeenkomstig de privacywet en de privacyverklaring van AG Insurance die beschikbaar is op de website www.aginsurance.be.

De gegevens die de deelnemer meedeelt, worden uitsluitend verwerkt voor het beheer van de wedstrijd en de toekenning van de prijzen aan de winnaar. De deelnemer moet de bovenvermelde gegevens verplicht meedelen om mee te kunnen doen aan de wedstrijd. Zo niet, moet AG Insurance de deelname weigeren.

De gegevens van de deelnemers worden niet overgedragen aan derden.

De gegevens van de deelnemers worden bewaard tot maximaal 30 dagen na het einde van de wedstrijd. De gegevens van de winnaars worden bewaard tot maximaal 30 dagen na de overhandiging, de uitvoering of de geldigheidsduur van de prijs.

Elke deelnemer heeft het recht om, binnen de grenzen van de regelgeving, zijn persoonsgegevens te raadplegen, te doen corrigeren, te laten overdragen, te beperken en/of te schrappen, door een eenvoudig schriftelijk verzoek gedateerd en ondertekend, samen met een tweezijdige kopie van zijn identiteitskaart, met de post of per e-mail te verzenden naar AG Insurance:

AG Insurance

Data Protection Officer

Emile Jacqmainlaan 53

1000 Brussel

AG_DPO@aginsurance.be

 

Klachten over de manier waarop AG Insurance de persoonsgegevens verwerkt, kunnen desgevallend worden ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be, +32 2 274 48 00.

Meer informatie is beschikbaar in de privacyverklaring van AG Insurance op www.aginsurance.be.

Artikel 10: Toepasselijk recht

Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd of uitgevoerd conform het Belgische recht. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor het beslechten van eventuele geschillen die kunnen voortvloeien uit deze wedstrijd, of uit de interpretatie of toepassing van dit reglement.

 

Règlement du concours « Concours : AG Roller Bike Parade »

Article 1er : Organisateur

AG Insurance sa, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard Émile Jacqmain 53, RPM Bruxelles - TVA BE 0404.494.849, organise le concours intitulé « Concours : AG Roller Bike Parade » du 24 juillet 2019 à 7h00 au 31 juillet 2019 à 23h59 inclus.

Ce concours permet, au terme de la période concernée, de remporter

La participation au concours est gratuite et entraîne l’acceptation du présent règlement.

L’organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement, de suspendre ou d’annuler le concours à n’importe quel moment pour cause de force majeure. Dans la mesure du possible, les participants seront avisés de tels changements.

L’organisateur ne saurait être tenu responsable en cas de modification du règlement, suspension ou annulation du concours. Aucune indemnisation ne sera prévue pour les participants.

Article 2 : Participants

Le concours s’adresse exclusivement aux personnes physiques résidant en Belgique, qui ont atteint l’âge de la majorité et qui sont juridiquement capables.

Sont exclus de la participation à ce concours tous les collaborateurs d’AG Insurance et les membres de leurs familles.

Dans le cadre du présent concours, nous entendons par « famille » toutes les personnes qui résident à une même adresse.

AG Insurance se réserve le droit d’exclure du concours les participants n’ayant pas respecté́ les conditions du présent règlement ou en cas d’abus, de tromperie ou de manipulation frauduleuse du système.

À tout moment, les participants doivent être en mesure de fournir une preuve de leur identité et de leur âge.

Les gagnants ne répondant pas à ces conditions se verront refuser l’attribution du prix.

Article 3 : Mode de participation

La participation au concours est gratuite et sans aucune obligation.

Elle se fait exclusivement via le site web : https://www.aginsurance.be/Retail/fr/mobilite/a-velo/Pages/gagnez-equipement-ag-roller-bike-parade.aspx

Aucune réponse, même correcte, envoyée par la poste ou tout autre moyen de communication ne sera prise en compte dans l’attribution des prix.

Pour participer au concours, il suffit de suivre les étapes suivantes :

  1. Cliquer sur le bouton « Participer » ;
  2. Répondre correctement aux 2 questions à choix multiple posées en sélectionnant la réponse choisie ;
  3. Répondre à la question subsidiaire en complétant le champ laissé libre à cet effet.
  4. S’inscrire complétement et correctement en fournissant ses informations personnelles (nom, prénom, date de naissance, adresse e-mail et numéro de téléphone).

Les participations au concours doivent être enregistrées sur le serveur du site web https://www.aginsurance.be/Retail/fr/mobilite/a-velo/Pages/gagnez-equipement-ag-roller-bike-parade.aspx  entre le 24 juillet 2019 à 7h00 et le 31 juillet 2019 à 23h59 inclus.

La date et l’heure de réception par AG Insurance des participations telles qu’enregistrées par le serveur de cette page font foi.

La participation ne sera validée qu’à partir du moment où AG Insurance aura reçu les informations personnelles relatives au participant, les réponses aux questions à choix multiple et la réponse à la question subsidiaire.

Seules les réponses lisibles, correctement et intégralement complétées, reçues via cette page dans les conditions énoncées ci-avant seront prises en compte dans la détermination des gagnants.

Tous les frais de participation au concours (téléphone, connexion internet...) sont entièrement à la charge du participant qui ne pourra en aucun cas les réclamer à l’organisateur.

L’organisateur ne peut être tenu responsable de problèmes techniques du site et/ou du système mail ni d’éventuelles incompatibilités entre les technologies utilisées pour le concours et la configuration hardware et/ou software que le participant utilise.

La participation à l’aide d’un programme autre que la page https://www.aginsurance.be/Retail/fr/mobilite/a-velo/Pages/gagnez-equipement-ag-roller-bike-parade.aspx  tout comme toute modification/adaptation de ce dernier par le participant, est interdite et mènera à l’exclusion, et éventuellement à des poursuites judiciaires, pour infraction aux droits d’auteur.

AG Insurance peut suspendre ou annuler la participation d'un ou plusieurs participant(s) qui présenteraient un comportement suspect. Par 'comportement suspect', on entend (liste non exhaustive) : la mise en œuvre d'un système de réponse automatisée, la liaison de plusieurs personnes et de différents systèmes informatiques sur la base d'un même profil identifié/enregistré, un rythme de gains inhabituel, une tentative d'accéder aux serveurs de l'organisateur, la multiplication des comptes ...

Dans le cas où l'une des dispositions du présent règlement ne serait pas respectée, en cas de tentative de fraude ou de triche, le prix qui serait normalement attribué sur la base de ce règlement sera réintroduit et le gagnant n'aura plus droit à aucun prix quel qu'il soit. Les organisateurs se réservent également le droit d'exclure tout participant qui a fraudé ou qui a tenté de contourner ces règlements.

Article 4 : Nombre de participations

Chaque participant (personne physique) a droit à une seule participation.

La participation est strictement nominative et le participant ne peut en aucun cas jouer sous plusieurs pseudos ou pour le compte d’autrui. En cas de participation multiple, notamment via l’emploi de plusieurs adresses e-mail différentes ou grâce à l’utilisation d’identités multiples ou tout autre moyen afin de s’enregistrer plusieurs fois, tous les bulletins de participation incriminés seront rejetés et considérés comme non valides.

Les participations organisées et/ou collectives au concours seront considérées comme abusives et entraîneront automatiquement l’exclusion de celles-ci.

Article 5 : Gagnant

Au terme du concours, il y aura 23 gagnants qui seront déterminés de la manière suivante.

Les participants qui auront répondu correctement aux 2 questions à choix multiple et dont la réponse à la question subsidiaire se rapprochera le plus du nombre réel de participants au concours seront désignés gagnants.

En cas d’égalité entre plusieurs participants, celui qui aura répondu correctement et le plus rapidement sera considéré comme gagnant (la date et l’heure de réception par AG Insurance des participations telles qu’enregistrées par ses systèmes informatiques font foi).

Un même participant ne pourra gagner qu’une seule fois et un seul prix sera octroyé par famille. Dans le cadre du présent concours, nous entendons par « la famille » toutes les personnes qui habitent à la même adresse.

La décision de l’organisateur quant à la désignation du gagnant est irrévocable et définitive.

Article 6 : Prix

Ce concours permet de remporter :

- Du 1er au 3e prix : un bon de 250 EUR à valoir chez https://www.twin-shop.be.

- Du 4e au 23e prix : un bon de 15 EUR permettant de louer des rollers et protection lors des AG Roller Bike Parade bruxelloise (9/08, 16/08, 23/08, 30/08, 6/09 et 13/09)

Les prix attribués dans le cadre de ce concours ne peuvent en aucun cas être échangés ni transformé en espèces.

Les gagnants seront avertis personnellement avant le 14 août 2019 (23h59) par e-mail à l’adresse qu’ils auront communiquée dans le cadre de leur participation au concours. Si l’adresse e-mail utilisée s’avère incorrecte et/ou si le gagnant ne réagit pas à l’e-mail avant l'événement, le gagnant perdra son droit à son prix, sans aucune possibilité de recours. Dans ce cas, il n’y aura pas de gagnant pour ce prix.

Dans l’hypothèse où l’organisateur aurait un doute quant à l’identité du gagnant, il se réserve le droit de se voir communiquer la preuve (l’e-mail de confirmation) par lequel le gagnant s’est vu notifier qu’il avait gagné.

Les modalités pratiques pour la réception des prix seront communiquées aux gagnants par e-mail.

En aucun cas, l’organisateur ne pourra être tenu responsable de dommage(s) direct(s) ou indirect(s) quelconque(s) pouvant survenir à la suite de la participation au présent concours et de l’attribution des prix.

Dans la mesure où la détermination du gagnant se fait exclusivement sur base d’un procédé informatique, les participants sont conscients et acceptent que l’organisateur ne pourra être tenu responsable d’une défaillance des réseaux, d’une perte, d’un retard ou d’un manquement technique occasionné par internet ou les prestataires techniques qui interviennent dans la transmission des formulaires et l’hébergement du site web.

Article 7 : Accessibilité du règlement

Les informations, ainsi que le règlement concernant le concours sont uniquement disponibles sur la page web https://www.aginsurance.be/Retail/fr/mobilite/a-velo/Pages/gagnez-equipement-ag-roller-bike-parade.aspx d’AG Insurance.

Article 8 : Plaintes

Toute plainte relative au présent concours doit être envoyée au plus tard dans les 7 jours ouvrables qui suivent la clôture du concours soit par courrier postal, soit par courrier électronique à :

AG Insurance

Service Gestion des plaintes

Bd Émile Jacqmain 53

1000 Bruxelles

customercomplaints@aginsurance.be.

Toute plainte émise hors délai ne pourra être retenue.

AG Insurance accorde le plus grand soin possible à l’organisation du présent concours et à la gestion du site web y afférent. Néanmoins, il est possible que l’information reproduite ou donnée ne soit pas complète, ou qu’elle soit incorrecte. D’éventuelles imprécisions, fautes d’orthographe ou autres erreurs comparables sur le site web d’AG Insurance ou sur tout autre matériel (promotionnel) rendu public par AG Insurance, de quelque nature que ce soit, ne peuvent être opposées à AG Insurance, ni faire naître une quelconque obligation pour AG Insurance.

Les exclusions de responsabilité d’AG Insurance ci-dessus sont également valables pour le personnel d’aide intervenant pour AG Insurance et pour les tiers intervenants pour elle.

Article 9 : Données à caractère personnel

En participant au concours, le participant accepte que ses données à caractère personnel (nom, prénom, date de naissance, adresse e-mail et numéro de téléphone) soient traitées par la S.A. AG Insurance, RPM Bruxelles 0404.494.849, Boulevard Émile Jacqmain 53, 1000 Bruxelles, responsable du traitement, dans le strict respect de la législation en matière de protection de la vie privée et conformément à la Notice Vie Privée d’AG Insurance consultable sur le site web www.aginsurance.be.

Les données communiquées par le participant seront exclusivement traitées aux fins de la gestion du concours et de l’attribution des gains au gagnant. Le participant est obligé de communiquer les données dont question ci-avant afin de pouvoir participer au concours. A défaut d’une telle communication, AG Insurance se verra dans l’impossibilité́ de laisser le participant prendre part au concours.

Les données des participants ne seront pas transmises à des tiers.

Ces données ne seront conservées que jusqu’à un maximum de 30 jours suivant la clôture du concours. Les données du gagnant ne seront conservées que jusqu’à un maximum de 30 jours suivant la remise, l’exécution ou la durée de validité du prix.

Tout participant a, dans les limites fixées par la réglementation, le droit de consulter ses données personnelles, de les faire corriger, de demander qu’elles soient transmises, de les limiter et/ou de les supprimer, et ce sur simple demande écrite, datée et signée accompagnée d’une photocopie recto verso de sa carte d’identité́ pour courrier ou par email à AG Insurance à l'adresse suivante:

AG Insurance

Data Protection Officer

Boulevard Emile Jacqmain 53

1000 Bruxelles

AG_DPO@aginsurance.be.

 

Une réclamation sur la manière dont AG Insurance traite les données personnelles peut le cas échéant être introduite auprès de l’Autorité́ de protection des données, Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, commission@privacycommission.be, +32 2 274 48 00.

Plus d'informations peuvent être obtenues dans la Notice Vie Privée d’AG Insurance consultable sur le site web www.aginsurance.be.

Article 10 : Droit applicable

Le présent règlement relève de la législation belge et sera interprèté ou exécuté conformément au droit belge. Les cours et tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents pour régler les éventuels différends pouvant résulter de ce concours ou de l’interprétation ou de l’application du présent règlement.